روز مزرعه "مبارزه با آفات و بیماریهای غلات  " شهرستان سربیشه  1401/2/7

روز مزرعه با موضوع "مبارزه با آفات و بیماریهای غلات " روز چهارشنبه مورخ 1401/2/7در مزارع غلات چاه رزمندگان روستای مختاران بخش مود شهرستان سربیشه با حضور رییس مرکز جهاد کشاورزی مود ،  مسئول اداره حفظ نباتات ، سرپرست اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و کشاورزان منطقه برگزار گردید. در این برنامه به بیماریها ، آفات و تغذیه غلات  اشاره و راههای پیشگیری و مبارزه با آن بیان گردید.