طرح پویش ایرانی سبزدر تاریخ 1400/12/16 باهمکاری اداره منابع طبیعی شهرستان ، شهرداری شهر مود وحضور ریاست محترم شورای اسلامی ، رئیس مرکزجهادکشاورزی ،سرپرست اداره ترویج جهادکشاورزی شهرستان و اعضای کانون جوانان روستایی و عشایری شهرمود برگزار گردید.