اجرای طرح پویش ایرانی سبزدر تاریخ پانزده اسفند 1400 با حضور کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی ، اداره منابع طبیعی شهرستان  ،مرکز جهاد کشاورزی بخش درح  و اعضا کانون جوانان روستایی و عشایری درح   در روستای لانوبرگزار گردید.