راه اندازی دومین کانون جوانان روستایی و عشایری استان در بخش درح شهرستان سربیشه با برگزاری اولین جلسه انتخاب نه نفر عضو اصلی کانون جوانان روستایی درح در مورخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ آغاز شد..