اجرای طرح پویش ایرانی سبز با همکاری  اداره منابع طبیعی شهرستان ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مرکز جهاد کشاورزی درح  با حضور  سرپرست ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و اعضا کانون جوانان روستایی بخش درح   در محل روستای لانو با کشت بیش از ۵۰ نهال مثمر و غیر مثمر در فضاهای عمومی روستا و منازل مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ اجراشد .