برنامه روز مزرعه  هرس  و مبارزه زمستانه با آفات درختان پسته  در محل چاه غفرانی بخش درح با حضور کارشناس حفظ نباتات بخش برگزارشد. در این روز مزرعه آموزش لازم در خصوص مبارزه زمستانه (استفاده از روغن ولک به همراه سموم مجاز) به پسته کاران ارائه و در ادامه عملیات روغن پاشی در اراضی یکی از باغداران انجام شد.