سم پاشی علیه شته در مرزعه تحقیقی ترویجی لاین های گندم مقاوم به شوری با حضور رییس مرکز جهاد کشاورزی مود و مجری طرح آقای علی ماژانی واقع در چاه خیرآباد بخش مود شهرستان سربیشه در دوشنبه مورخ 9 اسفند 1400 انجام شد.