مرکز جهادکشاورزی شهر مود با همکاری کانون جوانان شهرمود  کارگاه ترکه بافی را برگزارنمودند.وضعیت زنان هر جامعه نشانگر میزان پیشرفت آن جامعه می باشد و اعتبار کشورها در گروی استفاده هدفمند ازتمامی نیروها واستعدادهای انسانی خود از جمله ؛زنان است . زنان روستایی به عنوان نیمی از جمعیت روستایی نقش بارزی را در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می کنند. باتوجه به اهمیت بررسی و بهبود جایگاه اشتغال زنان روستایی  ،کارگاه مهارتی آموزشی ترویجی با موضوع ترکه بافی (سبد بافی) از امروز به مدت سه روز در مرکز جهاد کشاورزی مود ویژه اعضا کانون جوانان روستایی مود با حضور استاد فروتن برگزار گردید.

⏰۱٨ دی ماه