کارگاه آموزشی ترویجی مهارت های ده گانه زندگی با موضوعات "قدرت تصمیم گیری، حل مسئله و ارتباط موثر" ویژه اعضا کانون جوانان روستایی و عشایری مود شهرستان سربیشه با حضور کارشناس مشاوره مرکز بهداشت از استان، رییس اداره ترویج و امور تشکلها از مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی،رییس اداره آموزش و ترویج شهرستان با هماهنگی قبلی و در تاریخ 1400/9/11در محل  مرکز جهاد کشاورزی مود برگزار گردید. در این کارگاه تعداد ۲۰ نفر از اعضاء کانون جوانان روستایی و عشایری حضور داشته  و پرسش و پاسخ نیز در جلسه صورت گرفت.