مورخ آذر1400ساعت ۹ صبح ( یک ساعت نظری و۲ ساعت عملی) در محل حسینیه و باغات روستای طناک سفلی بخش مود شهرستان سربیشه با حضور سرکار خانم مهندس کهنسال کارشناس حفظ نباتات، جناب آقای مهندس رضایی کارشناس مرکز مود و تعداد ۱۷ نفر از بهره برداران باغی با هدف افزایش دانش ومهارت در مدیریت اصولی باغات ، تغذیه گیاهی و مدیریت آفات  بیماریهای باغی برگزار گردید . در این کارگاه به راهکارهای مدیریت اصولی باغات در جهت افزایش تولید اشاره گردید