کارگاه آموزشی ترویجی در خصوص اصول کشت غلات در مورخ 1400/8/12 با حضور 6 نفر از کشاورزان چاه کشاورزی جلالی خواه بخش درح برگزار شد. در این کارگاه آموزشی، کشاورزان با نحوه استفاده از بذرمال، ضدعفونی بذور خودمصرف، لزوم استفاده بهینه از کودهای پایه، کشاورزی حفاظتی و نحوه تنظیم دستگاه کشت آشنا شدند.در ادامه این برنامه آموزشی، مزرعه الگویی PNT گندم (تغذیه و کشاورزی حفاظتی) در اراضی کشاورزی چاه مذکور کشت گردید.