کارگاه های آموزشی  بیماریهای مشترک انسان ودام ( تب مالت)  ، بیمه دام سبک ، روشهای مبارزه با بیماریها ، بهداشت محیط ، بهداشت فردی و تغذیه صحیح توسط کارشناسان ترویج و امور دام جهاد کشاورزی، کارشناس بیمه ، کارشناس دامپزشکی و کارشناس مبارزه با  بیماریها در مورخ 25 آبان ماه  1400درروستاهای گزدزوحجت آباد شهرستان سربیشه ارائه شد . این کارگاه ها در محل حسینیه حجت با حضور ۱۷ نفر بهره بردار دام منطقه برگزار گردید . هدف از برگزاری ، آموزش و شناسایی مضرات بیماریها ، مبارزه صحیح با بیماری ها، کارشناس غذایی ، تامین امنیت غذایی  و جلوگیری از اپیدمی بیماری بود.