دوره مهارتی با عنوان مدیریت کنترل خشم واسترس ویژه جوانان و اعضاء کانون جوانان روستایی و عشایری مود در محل مرکز جهاد کشاورزی مود با همکاری و هماهنگی انجام شده بین مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز بهداشت شهرستان سربیشه و پیگیری مسئول کانون جوانان روستایی و عشایری و حضور جمعی از ممدجویان کمیته امداد اما خمینی (ره) با رعایت پروتکل های بهداشتی مورخ  ۱۳ آبان ۱۴۰۰ برگزار گردید.