برگزاری کلاس و کارگاه های آموزشی- ترویجی با موضوع اصول کشت غلات و دانه های روغنی، سیستمهای نوین آبیاری و اهمیت بیمه محصولات کشاورزی مورخ دوشنبه: ۱٢ مهرماه 1400
این کارگاه با حضور10 نفر از مددکاران ترویجی در محل مرکز جهاد کشاورزی درح برگزارگردید. در این برنامه آموزشی در خصوص استفاده از بذور گواهی شده، ضدعفونی بذور، استفاده از بذرمال و کودهای پایه، اصول آماده سازی اراضیتوسط مهندس ناصر ابراهیمی کارشناس مرکز درح ، سیستمهای نوین آبیاری و اهمیت بیمه محصولات کشاورزی توسط مهندس علی مروتی رییس مرکز درح ،هویت گذاری دام و صحت سنجی اماردام توسط سرکار خانم مهندس محمودی در محل مرکز درح و همچنین تنظیم دستگاه و انجام کشت 2 هکتار گلرنگ در چاه کشاورزی خواجه محمدی بخش درح اجراشد و آموزشهای لازم ارائه گردید.