باعنایت به سطح زیر کشت بالای پسته درشهرمرزی درح ونیاز روزافزون کشاورزان این منطقه به آموزش یافته های تحقیقاتی جدید درخصوص کاشت ،داشت وبرداشت پسته ،کارگاه آموزشی ومهارتی مدیریت باغات پسته با تدریس آقای مهندس احراری و حضور 27 نفر از پسته کاران بخش درح توسط مرکز جهاد کشاورزی درح با همکاری اداره ترویج شهرستان در تاریخ های 10 و 11 شهریور ماه در محل باغ پسته آقای خسروی بخش درح سربیشه برگزار گردید