جلسه نحوه تشکیل سمن وتشکیل هیئت موسس کانون جوانان روستایی و عشایری مود در روز چهارشنبه مورخ 1400/5/13با حضور رئیس اداره هماهنگی ترویج و امور تشکلها درمدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان، سرپرست اداره آموزش و ترویج شهرستان سربیشه، مسئول و کارشناس مرکز جهاد کشاورزی بخش مود به همراه اعضا کانون جوانان روستایی و عشایری مود در محل مرکز جهاد مود برگزار گردید. در این جلسه ۹ نفر به عنوان اعضاء هیئت موسس انتخاب و نماینده هیئت موسس برای پیگیری فعالیت های ثبت سمن عهده دار وظایف گردید.