در راستای مدیریت دانش در بخش کشاورزی و انتقال یافته های نوین تحقیقاتی به تولید کنندگان عرصه کشاورزی وبهره برداران دوره آموزشی ملی سرشاخه کاری گردو در روستای گردشگری مصعبی شهرستان سرایان   جهت بهره برداران و کارشناسان شهرستان های سرایان ، بشرویه ، فردوس و طبس  در روز چهارشنبه مورخه 99/12/06  با حضور جناب آقای دکتر سلیمانی از موسسه تحقیقات علوم باغبانی  کشور و جناب اقای مهندس عباس زاده از معاونت باغبانی وزرات جهاد کشاورزی  برگزار گردید .در این کارگاه مباحث سرشاخه کاری و پیوند درختان گردو به صورت تئوری و عملی  ملی جهت بهره برداران و کارشناسان بیان گردید.