در راستای مدیریت دانش در بخش کشاورزی و انتقال یافته های نوین تحقیقاتی به تولید کنندگان عرصه کشاورزی وبهره برداران پسته کارگاه آموزشی مدیریت زمستانه باغات پسته به صورت تئوری و عملی با محوریت هرس پسته جهت بهره برداران و کارشناسان در روز دوشنبه مورخه 99/11/13 با حضور جناب آقای مهندس اکبری معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی برگزار گردید. در این کارگاه در خصوص مدیریت تغذیه زمستانه باغات پسته، فراوری کود حیوانی، چالکود و هرس مطالبی جهت بهره برداران و کارشناسان بیان گردید و سپس شرکت کنندگان در این کارگاه با اصول و مبانی هرس به صورت عملی آشنا شدند.