در راستای مدیریت دانش در بخش کشاورزی و انتقال یافته های نوین تحقیقاتی به تولید کنندگان عرصه کشاورزی وبهره برداران زعفران کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه مزارع زعفران و فرآوری محصول زعفران  جهت بهره برداران و کارشناسان شهرستان در روز دوشنبه مورخه 99/7/14 با حضور جناب آقای دکتر سالاریان از محققین  پژوهشکده ملی زعفران برگزار گردید .در این کارگاه در خصوص مدیریت تغذیه در محصول زعفران و فرآوری زعفران مباحثی ارائه و آخرین یافته های تحقیقاتی در مورد زعفران  در پژوهشکده ملی زعفران جهت بهره برداران و کارشناسان بیان گردید.