درراستای افزایش بهره‌وری در تولید محصول کنجد و پنبه در شهرستان سرایان و آشنایی کشاورزان با ارقام مختلف کنجد و پنبه برنامه روز مزرعه با حضور بهره برداران شهرستان و کارشناسان و مروجین پهنه در روز چهارشنبه مورخه 99/6/12 در محل سایت جامع الگویی تولیدی – ترویجی واقع در موتور پمپ گلستان طالقانی مزرعه کشاورز نمونه آقای حاج خداداد ضیایی برگزار گردید در این برنامه آموزشی مسائل مربوط به داشت محصول پنبه و کنجد و همچنین آفات و بیماریهای مربوطه توسط کارشناسان و بهره برداران بحث و تبادل نظر انجام گرفت . و در خصوص  ارقام مختلف کنجد ناشکوفا ، دشتستان و رقم محلی  و مشخصات ارقام پنبه ورامین، خرداد، شایان  اطلاعات لازم ارائه گردید.