در راستای اجرای طرح محصول سالم و فرهنگ سازی در راستای تولید و مصرف محصولات کشاورزی گواهی شده و استاندارد کارگاه آموزشی مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری ها و اصول تغذیه پسته در روز چهار شنبه مورخه 99/4/4 درمحل تابع اصلی سایت محصول سالم در باغ پسته خانم فاطمه عربی از اعضای صندوق زنان روستایی عمرویی واقع در موتور پمپ پیروز عمرویی برگزار گردید. در این دوره که جمعی از اعضا و جامعه هدف طرح و باغداران حوزه سایت آموزشی طرح سالم حضور داشتند مباحثی در خصوص اهداف و نحوه اجرای طرح و همچنین به صورت اختصاصی در خصوص مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های پسته و اصول صحیح تغذیه پسته مواردی عنوان گردید.