در تاریخ 98/9/9 جهت ارزیابی از فعالیت های مدیرعامل صندوق های خرد اعتبارات زنان روستایی مصعبی شهرستان سرایان در راستای انتخاب نمونه ملی بازدید میدانی صورت گرفت. سرکار خانم مهندس عبدالهی، سرکار خانم مهندس کاظمی از کارشناسان محترم ستاد ملی شناسایی و معرفی تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی از دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارتخانه و سرکار خانم مهندس میرزایی از ستاد سازمان از فعالیت های انجام شده بازدید به عمل آوردند و به ارزیابی دقیق فعالیت های مدیرعامل صندوق خرد اعتبارات زنان روستایی پرداختند.