برنامه روز مزرعه  پسته با  موضوع اصلاح خاک و تغذیه روز چهارشنبه مورخه 1400/11/20 در محل سایت الگویی پسته  در حوزه مرکز جهاد کشاورزی سه قلعه شهرستان سرایان  برگزار گردید در این برنامه که از حضور آقایان ذوالفقاری  و رحمانی از کارشناسان و باغداران  استان خراسان رضوی و شهرستان فیض آباد دعوت به عمل آمده بود  ارائه تجربیات در خصوص اصلاح و تغذیه  و هرس در باغات پسته  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.