جلسه روز مزرعه با عنوان توسعه باغات در اراضی شیبدار با حضور 26 نفر از باغداران روستای کریمو  بخش آیسک شهرستان سرایان در تاریخ 1400/11/10برگزار گردید. در این مراسم در خصوص اصول صحیح کاشت و نگهداری درختان در اراضی شیبدار و آشنایی کشاورزان با اجرای صحیح سامانه های آبگیر، مدیریت باغ های دیم در اراضی شیبدار،  مهندسی بستر، مدیریت رواناب، جلوگیری از تبخیرو... بحث و تبادل نظر شد.