کارگاه آموزشی اصلاح خاک و مدیریت زمستانه باغات پسته  در روز سه شنبه مورخه 1400/9/16 درمحل واحد اصلی سایت الگویی پسته و مراکز جهاد کشاورزی آیسک و سه قلعه با موضوع  "بررسی اثر اصلاح کننده های خاک در عملکرد باغات پسته در مناطق شور شهرستان"  و با حضور معاونت محترم تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان  برگزار گردید.در این دوره  که جمعی از اعضا و جامعه هدف طرح  و باغداران حوزه سایت الگویی  حضور داشتند مباحثی در خصوص اهداف  طرح و همچنین به صورت اختصاصی در خصوص اصلاح خاک  و مدیریت  تغذیه در باغات مناطق شور مطرح گردید.