برای تعیین عملکرد زعفران یکی از کشاورزان شهرستان سرایان در تاریخ 16/8/1400 و با هدف احراز رتبه برتر تولید کننده محصول زعفران در سطح کشور گروهی از همکاران بخش های تخصصی از مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی اداره هماهنگی ترویج و امور تشکل ها)، مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و شهرستان سرایان به محل مراجعه و اقدامات لازم برای کیل گیری صورت پذیرفت .