برنامه روز مزرعه در تاریخ 27 شهریور سال جاری  با هدف انتقال دانش و تجربیات درخصوص کاشت سه رقم پنبه در محل موتورپمپ گلستان طالقانی شهرستان سرایان برگزار گردید. در این برنامه که مدیر جهادکشاورزی به  همراه جمعی از کارشناسان، مسئولین مراکز جهاد کشاورزی ومددکاران ترویجی حضور داشتند به ارائه  آخرین تجربیات و یافته های مرتبط با اجرای این طرح و تفاوت های کمی و کیفی ارقام مای، ساجدی و خرداد پنبه در منطقه پرداخته شد.