در راستای افزایش بهره وری و ارتقاء سطح آگاهی بهره برداران شهرستان سرایان، برنامه روز مزرعه با موضوع "مقایسه ارقام ارزن "با هماهنگی و همکاری اداره آموزش و ترویج و اداره تولیدات گیاهی و زراعت شهرستان  در حوزه عمل مرکز جهاد کشاورزی سه قلعه در روز سه شنبه 23 شهریور 1400 در مزرعه ارزن آقای محمد محمدی نژاد با حضور جمعی از واحدهای تابعه ،کارشناسان و مروجین برگزار گردید. در این برنامه در خصوص وضعیت کاشت و داشت و اقدامات قبل از برداشت این محصول به شرکت کنندگان مطالبی ارائه گردید.