در تاریخ 1400/04/15 مهندس وحید خزیمه رئیس مرکز جهاد کشاورزی آیسک به همراه مهندس منصوره شرفی از کارشناسان پهنه و باغدار و مددکار ترویجی نمونه آقای حسین محمدزاده و مهندس مهدی بنی اسد کارشناس کلینیک گیاهپزشکی در برنامه استودیو کشاورز (شبکه ملی برکت) حضور یافتند و در ارتباط با فعالیت مروجین پهنه اهم اقدامات صورت گرفته مطالبی را بیان نمودند در ادامه مسائل و مشکلات کشاورزی دامپروری و مکانیزاسیون بخش هم مطرح گردید در نهایت مدیر محترم سازمان و مدیر محترم هماهنگی ترویج ضمن قدردانی از مراکز به بیان راهکار هاوپیشنهادات پرداختند .