کارگاه آموزشی پیوندزنی درختان پسته به همت مرکز جهاد کشاورزی زهان و با همکاری مددکار ترویجی آقای حسین همایونی با حضورکشاورزان روستاهای همایون و کبودان روز پنجشنبه مورخ 1400/03/27 برگزار گردید . دراین کارگاه آموزشی ، توسط یکی از باغداران خبره محلی روش پیوندزدن به صورت عملی آموزش داده شد و تمام نکات پیوند زنی ، نحوه پیوند زنی ، تهیه پیوندک و مراقبت های بعد از پیوند زنی بیان شد . همچنین توسط کارشناسان مرکز نکات کلیدی پیوند زنی برای کشاورزان ارائه گردید . در پایان شرکت کنندگان در دوره روش پیوند زدن را به صورت انفرادی امتحان نمودند .