بازدید آموزشی از گلخانه کوچک مقیاس خانم قمر همایونی توسط همکاران مرکز جهاد کشاورزی زهان با جمعی از زنان روستای همایون در روز سه شنبه 1400/4/1 صورت گرفت . در این بازدید توضیحاتی راجع به محصول سالم و نحوه احداث گلخانه کوچک مقیاس و فواید گلخانه های کوچک مقیاس و همچنین توضیحاتی راجع به چگونگی مراقبت از محصولات گلخانه ای ارائه گردید این بازدید درراستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی زنان روستایی درتولید محصول سالم و ترویج احداث گلخانه های کوچک مقیاس ویژه زنان روستایی برنامه ریزی شده بود .