در راستای طرح تولید محصول سالم و توانمندسازی زنان روستایی سال گذشته تولید محصول سالم توت توسط خانم رحیم¬پور در روستای میرآباد شهرستان زیرکوه اجرا گردید و از آنجا که بایستی هر سال پایش و نمونه برداری محصول تا سه سال پیاپی انجام پذیرد، لذا در روز سه شنبه مورخ 1400/3/11 پایش و نمونه برداری سالانه این محصول توسط نماینده شرکت بازرسی، مسئول اداره ترویج شهرستان، نماینده محیط زیست و رئیس مرکز آبیز انجام گردید.