در مورخ 1400/1/30 ضمن بازدید از صندوق خرد زنان روستای بارنجگان و شرکت در جلسه فروردین ماه صندوق، مشکلات و مسائل صندوق بیان و راهکار حل مشکلات به صورت مشورتی بیان گردید. همچنین اداره ترویج شهرستان زیرکوه با همکاری شبکه بهداشت کلاس آموزشی مهارتهای زندگی و پیشگیری از آسیب به خود را در انتهای این جلسه برگزار نمود و در این دوره مباحث کنترل رفتار، اصول تربیت کودکان، کنترل خشم و هیجانات مثبت و منفی و مبارزه با آداب و رسوم ناهنجار در منطقه بیان گردید