روز مزرعه آشنایی با ارقام مختلف گندم در روز پنج شنبه مورخ 1400/3/13 با همکاری ادارات آموزش و ترویج وتولیدات گیاهی شهرستان زیرکوه در محل مزرعه PVS روستای حسین آباد برگزار گردید. در این برنامه کشاورزان گندمکار شهرستان از نزدیک با ارقام مختلف گندم آشنا شده و تفاوتهای کمی و کیفی، میزان عملکرد، ارتفاع خوشه، اندازه بذر توسط کارشناسان برای آنها توضیح داده شد