به همت کارشناسان جهاد کشاورزی زهان با حضورتعدادی از کشاورزان روستای بقال در روز یکشنبه مورخ 1400/1/07 کارگاهی جهت هرس و مبارزه با زنگ زرشک در قنات خونیک برگزار گردید. در این کارگاه مباحثی در خصوص نحوه هرس و زمان هرس و تاکید بر قانع نمودن تمام بهره برداران به هرس و سمپاشی علیه زنگ زرشک و همچنین بیماری لکه برگی ارائه گردید و همچنین به عنوان نمونه تعدادی درخت آلوده به زنگ زرشک هرس گردید. و از باغات دیگر نیز بازدید گردید و توصیه های لازم ارائه شد. درضمن مقرر گردید در صورتی که کلیه کشاورزان همزمان باغاتشان را هرس نمایند سمپاشی با همکاری گروه های جهادی انجام شود.