در روز دوشنبه مورخ 99/4/23 مسئول اداره ترویج شهرستان زیرکوه به همراه مسئولین اداره منابع طبیعی شهرستان از کانون یادگیری تولید نهال جنگلی بازدید بعمل آوردند. این کانون در سطح 2.4 هکتار به تولید انواع نهال جنگلی به روشهای مختلف کاشت بذر، قلمه به صورت خزانه، ریشه ای و گلدانی می پردازد و در آن انواع نهال سنجد، تاغ، دیودال، شور، بادامشک، آتریپلکس و ... جهت طرحهای منابع طبیعی تولید می گردد. مجری اصلی این کانون آقای محمد حسین جعفری نمونه ملی تولید نهال جنگلی در سال 98 می باشند.