همزمان با آغاز برداشت خربزه در شهرستان زیرکوه و طی هماهنگی های بعمل آمده با مدیریت ترویج و زراعت استان در روز شنبه مورخ 99/4/14 کیل گیری از مزرعه خربزه این شهرستان به مساحت 55 هکتار انجام گرفت. کیل گیری توسط نماینده ترویج استان آقای مهندس مودی، نماینده زراعت استان آقای مهندس عرفانی فرد و با حضور کشاورز، کارشناسان ترویج، تولیدات گیاهی و زراعت شهرستان صورت گرفت. کشت خربزه در این مزرعه جهت کاهش نرخ تبخیر آب، به صورت زیرپلاستیکی و نشایی بوده و از آبیاری نوار تیپ جهت افزایش راندمان آبیاری استفاده شده است.