محقق معین بخش شاسکوه شهرستان زیرکوه جناب دکتر عزیزی مورخه 99/03/12 از مرکز آبیز و بخش شاسکوه بازدید به عمل آوردند. در این بازدید ضمن بررسی مستندات مرکز، فعالیت و عملکرد پهنه، سرپرست مرکز گزارشی از سطح اراضی آبی (باغی و زراعی)، تعداد منابع آبی و تعداد بهره برداران بخش شاسکوه  همراه با مستندات مربوطه ارائه نمودند.