به همت مرکز جهاد کشاورزی زهان طرح تحقیق آزمایشی جهت حل مشکل زرد شدن درختان زرشک در قالب کارگاه آموزشی با حضور تعدادی از اعضاء کانون یادگیری در زهان (باغ آقای جنگی) برگزار گردید. در این کارگاه که با حضور تعدادی از کشاورزان با هدف ارتقاء سطح دانش، مهارت و آشنایی با انواع روش های کوددهی (محلولپاشی و کود آبیاری) و سمپاشی برگزار شد، کارشناسان مرکز توضیحاتی در مورد انواع کودهای میکرو وماکرو، آثار کمبود عناصر و همچنین نحوه و میزان مصرف کودها ارائه دادند. سپس درختان دارای مشکل به 7 واحد آزمایشی تقسیم شدند و در واحدها روش های کود آبیاری یا محلولپاشی (ریز مغذی، کود کامل ، پتاس بالا) و استفاده از سموم قارچ کش به صورت سمپاشی یا همراه آبیاری مورد آزمایش قرار گرفت. مقرر گردید حاضرین جهت بررسی و مشاهده نتایج طرح در تاریخ تعیین شده در باغ حضور به هم رسانند.