کارگاه آموزشی آشنایی و ترویج کشاورزی حفاظتی روز سه شنبه مورخ 98/11/1  با حضور آقای مهندس رنجی و ارژنگی و خانم مهندس اسدپور  در مدیریت شهرستان زیرکوه برگزار گردید. در این کارگاه آقای مهندس رنجی مطالبی را در خصوص لزوم اجرای کشاورزی حفاظتی و حفظ بقایای گیاهی در مزرعه بیان نمودند و خانم اسدپور نیز به بیان استفاده از کود سبز در مزارع و لزوم حفظ منابع آب و خاک تاکید کردند.