درروز سه شنبه  مورخ  98/8/13 مدیر محترم ترویج، سرکار خانم مهندس شیبانی به همراه آقای مهندس مودی، رئیس محترم اداره هماهنگی ترویج از مرکز جهاد کشاورزی زهان بازدید به عمل آوردند. خانم مهندس شیبانی دفاتر مروج پهنه، گزارشات و مستندات بازدیدها،  دوره های آموزشی برگزار شده و   اقدامات انجام شده را مورد بررسی قرار دادند. ایشان بر ضرورت مستند سازی فعالیت های مرکز تاکید کردند و به مسایل و سوالات مطرح شده  توسط سرپرست و کارشناسان مرکز پاسخ دادند. همچنین آقای مهندس سیاری، سرپرست مرکز زهان، گزارشی از عملکرد مرکز در شش ماهه نخست سال 98 ارائه نمودند.