پیرو دعوت بعمل آمده از روسا ادارت تابعه جهاد کشاورزی و روسای ادارات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  زیرکوه روز دوشنبه مورخ 98/04/17 دومین جلسه کمیته فنی نمونه های شهرستان در سال 98 برگزار گردید. در این جلسه مدیریت جهاد کشاورزی معرفی نمونه های شهرستان را از اولویت های این مدیریت برشمردند و عدم معرفی تولیدکنندگان برتر شهرستان را سبب تضییع حقوق کشاورزان بیان کردند. پس از آن روسای ادارت به ذکر فعالیت های انجام شده در خصوص معرفی نمونه های سال 98 پرداختند و بعد از بحث و تبادل نظر، تولیدکنندگان رشته های مختلف برای نمونه های شهرستانی و استانی مشخص گردید. در پایان مسئول اداره ترویج شهرستان به بیان نحوه تکمیل پرونده ها پرداخت و مهلت تحویل پرونده ها، جهت بررسی در اداره ترویج شهرستان را 25 تیرماه و در رشته هایی که نیاز به کیل گیری دارد 10 آبان ماه اعلام نمود.   وی همچنین بیان داشت: رشته هایی که نیاز به کیل گیری دارند بایستی حداقل 12 روز قبل از موعد، به اداره ترویج شهرستان اعلام تا هماهنگی های لازم برای انجام کیل گیری با استان صورت پذیرد.