به همت مرکز جهاد کشاورزی آبیز مورخه 98/04/19 کلاس آموزشی – ترویجی  مدیریت باغ انگور با موضوع بیماری سفیدک پودری و تغذیه باغات انگور با هدف آشنایی بهره برداران با زمان مبارزه با بیماری های انگور و تغذیه باغات با حضور 8 بهره بردار دریکی از باغات انگور برگزار شد. در این کلاس مباحثی همچون تغذیه باغات انگور، زمان مبارزه با سفیدک پودری و آبیاری مناسب  مطرح شد. در پایان کلاس از باغ انگور بازدید و به سوالات  کشاورزان پاسخ داده شد.