به منظور انتقال یافته های پژوهشی و آگاهی زرشک کاران شهرستان، برنامه روز مزرعه مقابله با عارضه دانه سفیدی زرشک و راههای افزایش تولید این محصول در روز دوشنبه 29شهریور ماه، با رعایت دستورالعمل های بهداشتی با برنامه ریزی انجام شده توسط اداره آموزش و ترویج شهرستان و مرکز جهاد کشاورزی زهان برگزار گردید. در این برنامه کارشناس محترم مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی و محققین محترم معین از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و شهرستان قائنات و22 نفر از زرشک کاران حضور داشتند. ارائه آخرین نتایج تحقیقات صورت گرفته درباره انواع عارضه دانه سفیدی زرشک و راههای مقابله با آن و بازدید از باغات تحت پوشش پروژه از دستاوردهای این روز مزرعه بود.