بازدید های در تاریخ 1400/5/20و 1400/6/10 از طرح هرس و جمع آوری چوب های خشک شده که در باغات روستاهای پیشبر و فخر آباد و بقال و پردان و شیرگ توسط همکاران مرکز زهان صورت گرفته است در طی این بازدید های نکات فنی هرس و همچنین نکات مهم مبارزه با آفات چوبخوار و.. .به باغداران محترم ارائه گردیده است . و مصوب گردیده که حتما باغداران بعد از هرس به جمع آوری وخارج نمودن چوب ها از باغات اقدام نمایند .