به منظور ارزیابی و  بررسی عملکرد 3 ماهه مراکز جهاد کشاورزی شهرستان درمیان و بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات مراکز، جلسه ای در مورخ1400/04/20  در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان با حضور مدیریت محترم شهرستان و سرپرست اداره ترویج شهرستان و روسای مراکز(طبس مسینا، میاندشت و قهستان) و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی برگزار شد. و در این جلسه،  هر یک از روسای مراکز گزارشی از فعالیتهای انجام شده و وضعیت مرکز را ارائه دادند و در پایان مشکلات و راه حل ها مطرح گردید.