مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با همکاری صندوق حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی شهرستان درمیان اقدام به تاسیس صندوق اعتبارات خرد زنان در روستای خیرآباد از توابع بخش طبس مسینا شهرستان نمود. در همین راستا در تاریخ 1400/03/05 در محل روستای خیرآباد، جلسه ای با حضور کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی شهرستان درمیان و مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی شهرستان و تعداد 48 نفر از زنان روستایی خیرآباد با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار گردید.