کارگاه آموزشی آشنایی با بازار فروش مجازی محصولات کشاورزی ویژه زنان روستایی بخش درح در مورخ 99/11/7 در محل مرکز جهاد کشاورزی درح راس ساعت 10 صبح با حضور 16 نفر از اعضای صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی و سرکار خانم بابایی به عنوان مدرس با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.
در ابتدا سرکار خانم بابایی ضمن تشکر از فعالیت های زنان توانمند درح در بخش کشاورزی و دامداری منطقه جهت بهبود بازار فروش محصولات، نحوه ثبت نام در سامانه های فروش مجازی با سلام و دیجی کالا و تاک آموزش دادند و سپس پیشنهادات اعضا در خصوص کارآفرینی ارائه گردید و مقرر شد در خصوص اخذ اعتبارات جهت ایجاد مشاغل خانگی توسط اداره ترویج شهرستان پیگیری های لازم صورت پذیرد.