برنامه روز مزرعه  توسعه کشت گلخانه با هماهنگی اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شهرستان درمیان در راستای برنامه های آموزشی و ترویجی با هدف انتقال یافته های تحقیقاتی به کشاورزان  و بهره برداران و آشنایی کشاورزان با مزایای کشت  گلخانه ای و ترویج  و توسعه کشت آن ،  و با توجه به شرایط بیماری کرونا،  در تاریخ 10/10/99، با حضور سرپرست معاون فنی و کارشناس اداره  ترویج شهرستان و چند تن از  گلخانه دار  شهرستان در محل یکی از  واحدهای  گلخانه نمونه  د واقع در شهرک گلخانه ای  برگزار   گردید و طی آن بهره بردارن با روش های مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات و بیماری های گلخانه ، و اصول کود دهی آشنا شدند.