از فروردین ماه سال 99 طرح تولید محصولات گواهی شده با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی زنان روستایی و با هدف فرهنگ‌سازی، تولید محصولات گواهی شده و ترویج فرهنگ استفاده از محصول سالم و جلب  مشارکت و همکاری متقاضیان آزاد جهت دریافت نشان استاندارد و حد مجاز آلاینده ها برای محصولات  تولید شده، در سطح سه هکتار باغات زرشک شهرستان درمیان اجرا گردید. نظارت بر مصرف کود و سموم و اجرای مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها، از مهمترین اقدامات کارشناسان جهاد کشاورزی در اجرای این طرح می باشد. با عنایت به فرارسیدن فصل برداشت زرشک، در تاریخ 99/7/12 عملیات نمونه گیری محصول با حضور کشاورز مجری طرح سرکار خانم طاهره درمیانی، سرپرست اداره ترویج شهرستان، کارشناس حفظ نباتات شهرستان و رابط محیط زیست شهرستان سرکار خانم محمدی و کارشناس مجری طرح سرکار خانم داودی انجام گرفت و نمونه ها جهت تعیین حد مجاز آلاینده ها به آزمایشگاه ارسال گردید.